GENERALNE WARUNKI DOSTAW

GENERALNE WARUNKI DOSTAW TOWARÓW I USŁUG
na rzecz firmy GAMBIT LUBAWKA Sp. z o.o.
z siedzibą przy ul.Wojska Polskiego 16 w Lubawce 

Każde Zamówienie wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowi jednolitą umowę pomiędzy stronami. Wszelkie nawiązania do ofert lub propozycji Dostawcy (Sprzedającego), zarówno wiążących jak i niewiążących, nie oznaczają przyjęcia żadnych warunków i zastrzeżeń zawartych w tych dokumentach, jeśli ich akceptacja nie została jasno wyrażona w Zamówieniu lub inne warunki sprzedaży nie są określone odrębną, indywidualną umową z Dostawcą.

Definicje:

„Kupujący" oznacza firmę GAMBIT LUBAWKA Spółka z o.o., ul. Wojska Polskiego 16, 58-420 Lubawka, NIP 614-15-24-783, euro-NIP PL 6141524783, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000123090.

 

„Dostawca" oznacza Sprzedającego, czyli firmę, z którą Kupujący zawarł niniejsze Zamówienie / Umowę.

„Zamówienie / Umowa" oznacza zamówienie lub umowę, którego niniejsze warunki dotyczą.

„Towar" oznacza przedmiot zamówienia / umowy (wyposażenie, materiały, usługi i dokumentację), który ma być dostarczony / świadczony przez Dostawcę zgodnie z niniejszym zamówieniem / niniejszą umową.
 
§ 1          WARUNKI DOSTAW

1. Dostawca będzie informować niezwłocznie Kupującego o jakiejkolwiek sytuacji, która może mieć wpływ na terminową dostawę Towaru. Powyższa informacja nie zwolni jednak Dostawcy ze zobowiązań określonych w Zamówieniu / Umowie. Kupujący ma prawo do przeprowadzenia na swój koszt inspekcji celem sprawdzenia postępu realizacji Zamówienia / Umowy przez Dostawcę, informując Dostawcę z pięciodniowym wyprzedzeniem o terminie takiej inspekcji.

2. Po otrzymaniu Zamówienia, Dostawca powinien przesłać Kupującemu awizo wysyłkowe (potwierdzenie zamówienia), w formie przekazu telekomunikacyjnego stanowiące potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienia powinno być wysłane w ciągu:

a) w ciągu 2 dni dla Zamówień z terminem dostawy dłuższym niż 7 dni od daty złożenia Zamówienia.

b) tego samego dnia dla Zamówień z terminem dostawy krótszym niż 7 dni od daty złożenia Zamówienia

3. Awizo wysyłkowe (potwierdzenie zamówienia), powinno zawierać następujące informacje:

a) numer Zamówienia / Umowy,

b) datę i sposób wysyłki,

c) specyfikację wysyłkową wraz z liczbą, wagą, wymiarami i zawartością opakowań wraz z wszelkimi instrukcjami niezbędnymi dla prawidłowego transportu oraz rozładunku Towaru.

4. Wraz z Towarem powinny być dostarczone następujące dokumenty (niezależnie od dokumentów do celów rozliczeń między Stronami, wysłanych przez Dostawcę pocztą):

a) kopia faktury lub dokument WZ,

b) atesty materiałowe, certyfikaty analiz, prób i dopuszczeń wymagane przez przepisy prawne obowiązujące w RP oraz w Unii Europejskiej,

c) certyfikaty i świadectwa jakości produktów.

d) aktualną kartę charakterystyki produktu - należy przesyłać nową (uaktualniać) przynajmniej 1 raz w roku i każdorazowo w przypadku jakichkolwiek zmian.

e) instrukcje prawidłowego magazynowania towaru.

f) kompletna dokumentacja techniczna niezbędna do właściwego montażu na miejscu użytkowania, poprawnego rozruchu, działania i obsługi, zawierająca między innymi rysunki konstrukcyjne oraz rysunki montażowe wraz z niezbędnymi szczegółami dotyczącymi części mechanicznej, kontrolno-pomiarowej, elektrycznej itd.,

5. Za datę dostawy przyjmuje się datę fizycznego przekazania Towaru wraz z wymaganymi dokumentami Kupującemu w miejscu określonym w Zamówieniu / Umowie.

6. Wszelkie zmiany dotyczące Zamówienia wymagają pisemnej zgody Kupującego.

7. Kupujący zastrzega sobie prawo korekty ilości zamawianych Towarów i terminów dostaw.

8. Podział dostawy na partie, o ile nie stwierdzono inaczej z Zamówieniu / Umowie, wymaga pisemnej zgody Kupującego. W przypadku podziału dostaw na partie, jeśli inaczej nie stwierdzono w Zamówieniu / Umowie, datą dostawy jest data fizycznego przekazania ostatniej partii dostawy Kupującemu w miejscu określonym w Zamówieniu / Umowie.

9. Towar nie będzie uważany za dostarczony, jeśli Kupujący nie otrzyma wszystkich dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia wraz z wymaganą dokumentacją i certyfikatami.

10. Dostawca odpowiada za dopuszczenie Towaru do obrotu na polskim obszarze celnym zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.

11. W przypadku dostawy Towaru z obszaru Unii Europejskiej Dostawca zobowiązany jest do wypełnienia wszelkich wymogów wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, w szczególności w zakresie VAT oraz INTRASTAT.

12. Dostawca jest odpowiedzialny za kompletność zawartości dostawy Towaru zgodnie ze specyfikacją wysyłki i fakturą załączoną z towarem. W przypadku braku jakichkolwiek pozycji, będą one dostarczone przez Dostawcę na bazie DDP magazyn Kupującego zgodnie z INCOTERMS 2000. Dostawca zobowiązuje się ponieść wszystkie koszty wynikające z dostawy powyższych pozycji

13. W przypadku dostawy niezgodnej z zamówieniem, oraz warunkami technicznymi odbioru - Kupujący ma prawo reklamować Towar w terminie 14 dni od daty dostawy, a w przypadku wady ukrytej - 14 dni od daty wykrycia wady.

14. W przypadku zwrotu towaru Kupujący zastrzega sobie prawo obciążenia Dostawcy fakturą za zwrócony Towar w przypadku, gdy w terminie 14 dni od daty zwrotu towaru, nie otrzymamy faktury korygującej.

§ 2          KARY UMOWNE LUB ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. W przypadku nieterminowej dostawy z przyczyn innych niż Siła Wyższa, Dostawca będzie zobowiązany zapłacić Kupującemu kary umowne w wysokości 0,3% wartości Towaru dostarczonego po ustalonym terminie za każdy z 10 pierwszych dni zwłoki. Za każdy następny dzień zwłoki wysokość kar umownych wynosi 0,5% za każdy dzień.

2. Całkowita wysokość kar umownych za nieterminową dostawę jest ograniczona do 50% wartości towaru dostarczonego ze zwłoką. W przypadku, gdy towar dostarczany ze zwłoką stanowi integralną część przedmiotu Zamówienia / Umowy, której brak uniemożliwia Kupującemu zastosowanie dostarczonego Towaru, podstawą do naliczenia kar umownych jest całkowita wartość Zamówienia / Umowy.

3. Powyższe kary umowne są rozumiane jako dodatkowe do innych odszkodowań określonych w Zamówieniu / Umowie, wynikających z niedotrzymania przez Dostawcę gwarantowanych parametrów technologicznych oraz innych szkód spowodowanych przez Dostawcę, zgodnie z ustaleniami Zamówienia / Umowy. W przypadku, gdy szkoda wyrządzona Kupującemu w wyniku nie dotrzymania przez Dostawcę warunków Zamówienia / Umowy jest wyższa niż kwota zastrzeżonych kar umownych, Kupujący ma prawo dochodzić odszkodowania z tego tytułu na zasadach ogólnych. W przypadku zastosowania postanowień niniejszej klauzuli, Dostawca będzie zobowiązany wystawić fakturę korygującą pomniejszającą cenę zamówienia / umowy o kwotę odpowiadającą wysokości kar umownych.

4. W przypadku nie zrealizowania lub braku możliwości zrealizowania Zamówienia / Umowy przez Dostawcę w uzgodnionym terminie, Kupujący ma prawo do natychmiastowej rezygnacji z Zamówienia lub odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia dodatkowego terminu do spełnienia przez Dostawcę świadczenia oraz do obciążenia Dostawcy kosztami realizacji zastępczego Zamówienia lub Umowy.

§  3         SIŁA WYŻSZA

1. Strony nie będą ponosiły skutków częściowego lub całkowitego niewykonania swoich zobowiązań z niniejszej Umowy, spowodowanego działaniem Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uważane będą wszystkie zdarzenia, jakich nie da się przewidzieć w chwili zawarcia Umowy ani im zapobiec i na które żadna ze Stron nie będzie miała wpływu, w szczególności: wojna, zamieszki wewnętrzne, powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, ograniczenia lub zarządzenia rządowe albo inne akty władzy i administracji państwowej, strajki powszechne i branżowe oficjalnie uznane przez ogólnopolskie związki zawodowe. Ta ze Stron, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania Siły Wyższej jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić drugą ze Stron o tym fakcie, nie później niż w ciągu 7 dni od zaistnienia takich zdarzeń i przedstawić tego wiarygodne dowody. Gdy działanie Siły Wyższej ustaje, druga ze Stron powinna zostać powiadomiona o tym niezwłocznie. Niedopełnienie powyższego wymogu powoduję utratę praw do powoływania się na zaistnienie Siły Wyższej.

§ 4          PŁATNOŚCI

1. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Zamówieniu / Umowie, to: a) cena Zamówienia / Umowy jest ceną stałą.

b) należna płatność będzie realizowana w formie przelewu bankowego, w ciągu 30 dni od daty wykonania świadczenia i otrzymania faktury przez Kupującego, na konto Dostawcy wskazane na fakturze. Wyjątek stanowią Faktury, z terminami płatności różnymi od 30 dni, jeśli akceptacja tych terminów została jasno wyrażona w Zamówieniu lub jest zawarta w innych warunkach sprzedaży określonych odrębną, indywidualną umową z Dostawcą

c) Datę dokonania płatności należy rozumieć jako datę obciążenia bankowego rachunku Kupującego. - jeśli dostawa Towaru nie zostanie zrealizowana kompletnie w myśl § 1 , Kupujący będzie uprawniony do wstrzymania dokonania płatności i przedłużenia terminu płatności do momentu pełnego wypełnienia przez Dostawcę przedmiotu Zamówienia / Umowy oraz dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów wymienionych w § 1 pkt.3. Nie ogranicza to prawa Kupującego do egzekwowania postanowień klauzuli kar umownych

d) Cesja wierzytelności z tytułu realizacji zamówienia nie może być dokonana bez zgody dłużnika.

§ 5          PODATEK I FAKTURA VAT

1. Prawidłowa faktura VAT powinna zawierać bezwzględnie informacje określone w przepisach podatkowych oraz:

a) numer zamówienia oraz umowy Kupującego

b) warunki i termin płatności zgodnie z zamówieniem / umową.

c) Dostawca jest zobowiązany do archiwizowania kopii faktur VAT potwierdzających dokonanie transakcji przez okres wymagany w przepisach podatkowych, stanowiących dla Kupującego podstawę do obniżenia podatku VAT należnego o kwotę podatku VAT naliczonego przy zakupie Towaru. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Dostawca potwierdza zgodność transakcji (art. 230 k.s.h.).

2. W razie nie dopełnienia powyższego wymogu, lub w razie gdyby archiwizowana przez Dostawcę kopia faktury VAT była nieprawidłowa ze względów formalnych, prawnych czy rzeczowych, Dostawca zobowiązany jest do wyrównania Kupującemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na Kupującego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z decyzji organu skarbowego.

§ 6          NARUSZENIE PATENTU I INNYCH PRAW OSOBY TRZECIEJ

1. Dostawca gwarantuje, że nie istnieją żadne obowiązujące patenty, prawa autorskie, zastrzeżenia praw czy know-how stron trzecich, które byłyby naruszone przez Kupującego przez zakup i korzystanie z zamówionego Towaru. Dostawca pokryje wszystkie koszty i odszkodowania zasądzone na niekorzyść Kupującego na podstawie stwierdzonego naruszenia patentu, know-how, praw autorskich i innych praw strony trzeciej poprzez użytkowanie Towaru dostarczonego przez Dostawcę, pod warunkiem, że Kupujący poinformuje niezwłocznie Dostawcę o zarzutach tego rodzaju i roszczeniach stąd wynikających i że Dostawca będzie miał możliwość i prawo wyjaśnić na swój koszt zarzuty i roszczenia oraz bronić się lub kontrolować obronę przed ewentualnymi roszczeniami strony trzeciej.

§  7         GWARANCJE

1. Dostawca gwarantuje, że Towar dostarczony w ramach niniejszego Zamówienia / Umowy będzie zgodny ze specyfikacją, rysunkami i wszelkimi innymi wymogami Zamówienia / Umowy, oraz że będzie nowy, nie używany, dobrej jakości, odpowiedni i dopasowany do jego przewidzianego zastosowania jak przedstawiono w Zamówieniu / Umowie, właściwie zaprojektowany, wykonany odpowiednio i z właściwego materiału, wolny od wad i usterek, i że zadowalająco spełni wymagania technologiczne określone w Zamówieniu / Umowie.

2. Dostawca gwarantuje, że Towar zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi w RP przepisami prawnymi, przepisami BHP i ppoż, Polskimi Normami oraz normami obowiązującymi w Unii Europejskiej.

3. Jeśli nie stwierdzono inaczej w Zamówieniu / Umowie, gwarancja będzie ważna przez okres 18 miesięcy od daty uruchomienia / zainstalowania, nie dłużej jednak niż 24 miesięcy od daty dostawy.

4. Zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, Dostawca, na własny koszt wliczając koszta demontażu i ponownego montażu, koszta podróży i zakwaterowania specjalistów Dostawcy, jest zobowiązany dokonać niezwłocznie naprawy i/lub wymiany Towaru lub jego uszkodzonych części. Pozycje, które były wymienione lub które mają być wymienione przez Dostawcę będą postawione do jego dyspozycji Ex Works magazyn Kupującego. (INCOTERMS 2000) Nowe pozycje mają być dostarczone na bazie DDP zakład Kupującego (INCOTERMS 2000).

5. Kupujący poinformuje Dostawcę o wszelkich reklamacjach opartych na gwarancji niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia wady Towaru. W terminie 5 dni od otrzymania informacji o wadach, Dostawca jest zobowiązany poinformować Kupującego o środkach podjętych lub środkach, które mają być podjęte, jak również o czasie potrzebnym na usuniecie wady.

6. Jeśli przed podjęciem przez Dostawcę działania celem naprawy lub wymiany konieczna jest inspekcja, Dostawca jest Zobowiązany przeprowadzić ją na własny koszt w najkrótszym możliwym czasie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji.

7. Kupujący ma także prawo do przeprowadzenia naprawy i wymiany części we własnym zakresie lub przy pomocy innej firmy, jeśli naprawy są drobne lub konieczne dla uniknięcia dalszych szkód, lub muszą być przeprowadzone niezwłocznie z innego ważnego powodu, po uprzednim powiadomieniu Dostawcy. Dostawca jest zobowiązany zwrócić Kupującemu wszystkie koszty takiej naprawy / wymiany.

8. Jeśli Dostawca, będąc poinformowanym o zaistnieniu wady, nie podejmie niezwłocznych kroków celem ich usunięcia, Kupujący ma prawo przedsięwziąć wszelkie konieczne działania celem usunięcia uszkodzenia na koszt i ryzyko Dostawcy. Nie zwolni to jednak Dostawcy z jego kontraktowych zobowiązań.

9. Gwarancja Dostawcy na Towar lub jego część, który został naprawiony lub wymieniony przez Dostawcę zgodnie z klauzulą gwarancyjną, ulega przedłużeniu, na warunkach opisanych w niniejszym artykule, o dalsze 12 miesięcy liczone od daty naprawy / wymiany.

10. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru.

§ 8          USŁUGI

Jeśli Zamówienie / Umowa obejmuje usługi świadczone przez Dostawcę na terenie zakładów Kupującego i jeśli ustalenia Zamówienia / Umowy nie stwierdzają inaczej, przyjmuje się, że:

1. Wartość usług zawarta jest w cenie Zamówienia / Umowy

2. Wszystkie koszta dodatkowe związane z świadczonymi przez Dostawcę usługami, takie jak koszta zakwaterowania, podróży, ubezpieczenia personelu Dostawcy itd. ponosi Dostawca.

3. Potwierdzeniem wykonania przez Dostawcę usługi jest protokół zdawczo-odbiorczy.

4. Dostawca zobowiązany jest zapewnić personel o kwalifikacjach odpowiednich do właściwego i terminowego wykonania usługi

5. W przypadku, gdy realizacja usługi wymaga współdziałania personelu Dostawcy i Kupującego, Dostawca odpowiada za poprawność wskazówek i instrukcji wydawanych przez swój personel. Ważniejsze instrukcje powinny być przekazywane przez personel Dostawcy w formie pisemnej.

6. Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty powstałe wskutek działań personelu świadczącego usługi jak również wskutek niewłaściwych instrukcji i wskazówek przekazanych przez personel Dostawcy.

7. Dostawca zapewnia, że świadczone przez niego usługi są wykonane właściwie i zgodnie z treścią umowy. Jeśli w okresie 12 miesięcy od wykonania usługi, stwierdzone zostaną jakieś wady, Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego ich usunięcia na własny koszt. Za wady usługi, która ma charakter dzieła Dostawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi jak przyjmujący zamówienie.

8. Dostawca jest zobowiązany do pełnego ubezpieczenia swoich pracowników na czas wykonania usługi na terenie zakładów Kupującego. Dostawca przejmuje ryzyko i wszelkie ewentualne konsekwencje i roszczenia związane z:

a) wypadkami personelu Dostawcy zaistniałym podczas wykonania usługi.,

b) szkodami i stratami spowodowanymi przez personel Dostawcy poniesionymi przez osoby trzecie,

c) uszkodzeniem lub zniszczeniem narzędzi i innego wyposażenia będącego własnością lub w dyspozycji Dostawca lub jego personelu

d) Personel Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących w zakładach Kupującego.

§ 9          POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Kupujący może zażądać od Dostawcy ubezpieczenia OC na produkt lub z tytułu prowadzonej działalności.

W sprawach nienormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Zamówienia / Umowy, związane z jego naruszeniem, wygaśnięciem i unieważnieniem, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd właściwy Kupującemu. Wszelkie dodatkowe warunki, zmiany i uzupełnienia do niniejszych generalnych warunków dostawy i sprzedaży towarów i usług na rzecz firmy Gambit Lubawka Spółka z o.o. będą ważne jedynie po ich sporządzeniu i potwierdzeniu na piśmie przez obydwie Strony pod rygorem nieważności.
2.  Kupujący nie ma obowiązku informowania o zmianach treści GWD. Aktualne warunki GWD wydawane będą na każde żądanie Dostawcy.