SIZDIRMAZLIK LEVHALARI

 • GAMBIT serisi olarak imal edilen amyantsız sızdırmazlık levhaları, geniş basınçlar ve sıcaklıklar yelpazesi itibariyle teknik sızdırmazlıklar elde etmek ve çeşitli teknik maddeler ile temas için tasarlanmış malzemelerdir. En yüksek kalite özelliklerine sahip aramit lifler, özenle seçilmiş inorganik lif ve dolgu maddesi ve öngörülen çalışma şartları için uygun elastimerlerin bileşimidir. ISO-9001 nolu norma göre yaprak kalender makinesinde yüksek derece uzmanlık kurallarina göre gerçekleştirilen süreç, teknik parametrelerin en yüksek ve stabil olmasını garantiler.

  GAMBIT AF levhaları, teknik parametreleri çoğu kullanım alanlarının ihtiyaçlarını karşılayan levhalardır. Özel çalışma şartları, GAMBIT AF levhalarını kullanmaya imkân vermiyorsa ekspande grafit, ekspande vermikülit ya da PTFE bazında imal edilen levhaları teklif ederiz. Bu ürünler en yuksek kaliteye ve en yuksek işletme emniyetine sahiptir.

  GAMBIT sızdırmazlık levhalarından yapılmış contaların seçimi ve montajına ilişkin notlar
  Muayyen bir sızdırmazlık merkezi için bir conta malzemesi seçtiğinizde bir sürü unsur göz önüne almalısınız. En onemli unsurlar arasında çalışma sıcaklığı ve basıncı, sızdırmaz edilecek medyum ve bağlantı yerinin yapısıdır. Bu bağlamda, sızdırmazlığın etkili olmasını etkileyecek, çalışma evresinin siklusu, mekaniksel titreşimler, montaj kalitesi, flanşların teknik durumu gibi diğer etkenler de var. İşbu katalogda referans olunan veri ve T-p eğrileri, baglanti yerinde mevcut çalışma şartlarına ait gereksinmeleri en iyi şekilde karşılayacak levhayı seçmede yardımcı olurlar. Bu açıdan, çalışma noktasının eğrinin uygun alanında olmasına dikkat ediniz. Bu, sızdırmazlığın, bazı vakalarda eğri dışında bulunan parametrelerinde etkili bir biçimde çalışamayacağı anlamına gelmez, ama bu durumda teknoloji uzmanına danışın ya da işletme testi yapın. 
  Yine de sızdırmazlığın uzun bir süre ve stabil bir şekilde çalışabilmesi için flanş, vida ve montaj biçimine ilişkin bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. En önemli şart, beraber işleyen flanslarin paralel ve yassı olmasının teminidir. Sızdırmaz edilen bütün yüzeyde, hesaplamasal prosedürlerin gerektirdiğinden büyük ve aynı zamanda çalışma şartlarında contayı hasara uğratan gerilimleri aşmayan montaj kıskaçlamaları elde etmek ancak bu vakada mümkündür. Buna rağmen pratikte çok yerde montaj şartlarında dinamometrik anahtarlar kullanmak mümkün değildir. Bu durumda, flanşlar arasında, contanın orijinal (asıl) kalınlığının %8-10 oranında sıkıştırılmasını temin edecek kıskaçlama yapılması tavsiye olunur. Çoğu vakada böyle kıskaçlama, bağlantı yerinin sızdırmaz hale getirilmesi için yeterlidir ve aynı zamanda contanın yapısını bozmaz. Aynı amaç için de bütün bağlantı alanında aynı, iyi teknik durumda olan ve üzerleri iyi bir gresle kaplı vidaların tatbiki tavsiye olunur.
  Sızdırmazlık levhasının yapıldığı malzeme, organik ve inorganik maddelerden oluşmuş kompozit malzemedir. Bazı bileşenlerinin ulaşamadığı ısılarda gerektiği gibi ve etkili bir şekilde çalışabilmektedir. Ancak bu malzemenin spesifik özellikleri ve bunun dışında güçlü ve zayıf taraflarını iyi bilmek lazımdır.
  Aramit-kauçuk levhalardan yapılmış bütün contalar 200 °C üstü sıcaklıklarda sertleşir. Kaliteli levhalar (GAMBIT levhaları böyledir zaten) bu sıcaklıklarda bile, işbu katalogda anlatılan ısıalanlarında flanşların ısıl hareketlerini kompanse edecek elastikiyeti korurlar. Bu, sızdırmazlığın tam olması için, özellikle ısıl devrelere maruz kalan teknolojik merkez itibariyle aranan en önemli şarttır.
  380 °C üstü sıcaklıklarda aramit-kauçuk levhalarda gözlenen diğer tehlike, okisdasyon olayıdır. Bu olay neticesinde levhayı birleştiren elastomer yanıp yok olur. Bunu önlemek için elastomer komponenti, hem sızdırmaz eden medyumun kiymasal etkisinden hem de çevre oksidinden izole etmek gerek.  Çoğu zaman bu amaca iki türlü ulaşılır. Birinci yöntem, “girinti-çıkıntı” ya da “çıkıntı-oluk” gibi flanş yapısıdır. İkinci yöntem, “kenetleme” (conta kenarlarının metal aracılığı ile koruma altına alınması)dır. Bu “kenetleme” işi, medyumun kompozit malzemeye dokunmasını önleyecek ve aynı zamanda tüm ünitenin, flanş bağlantısının ısıl hareketleri ve vibrasyonlarına tepkimesini sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Bu durumda “kenetleme” bir kaç işleve sahiptir: contayı mekaniksel olarak güçlendirir, sızdırmaz edilen medyumun conta malzemesi üzerinden direkt olarak difüze olmasından ve her şeyden önce contanın kompozit malzemesini, çevrenin ve sızdırmaz edilen medyumun olumsuz kimyasal etkisinden korur. 
  Gerektiği gibi seçilerek monte edilen conta ile teçhiz edilmiş ve gerektiği gibi yapılandırılmış flanş bağlantısı, uzun işletme süresi boyunca sızdırmazlık özelliğini koruyacak. Ancak bir defa sökülmüş olan contayı tekrar kullanmayın.

  GAMBIT sızdırmazlık levhalarına ait kimyasal dayanım cetveli

  Lp. Kimyasal medyum GAMBIT AF-1000 GAMBIT AF-400 GAMBIT AF-200G GAMBIT AF-OIL GAMBIT AF-300 GAMBIT AF-U GAMBIT AF-200 UNIVERSAL GABMIT AF-CD GAMBIT AF-202 GAMBIT AF-153 GAMBIT SOFT GAMBIT AF-CHEMACID PARO - GAMBIT
  1. Aseton
  2. Etil alkol
  3. Metil alkol
  4. Amonyak
  5. Anilin
  6. Benzen
  7. Benzin
  8. Klor (yaş)
  9. Klor (kuru)
  10. Kloroform
  11. Sikloheksanon
  12. Etan
  13. Fenol  
  14. Freon 11 ve 12
  15. Freon 22  
  16. Etilen glikol
  17. Nitrik asit %20
  18. Nitrik asit %40
  19. Fosforik asit  
  20. Karınca asidi
  21. Sirke asidi
  22. Sülfürik asit %20
  23. Dumanlı sülfürik asit
  24. Sülfürik asit %65
  25. Hidroklorik asit %20  
  26. Hidroklorik asit %36
  27. Sabun
  28. Potasyum permanganat
  29. Neft (gaz yağı)
  30. Etil asetat
  31. Hidrolik yağ (mineral)
  32. Hidrolik yağ (fosfat esterler)
  33. Silikon yağı
  34. Hava
  35. Tri kloretil
  36. Su
  37. Deniz suyu
  38. Amonyum hidroksit
  39. Potasyum hidroksit
  40. Sodyum
  41. Kalsiyum hidroksit

  - tavsiye edilen levha        - tatbik edilmeden önce işletme şartlarında test edin    - tatbik edilmez

  Katalogda verilmiş bütün bilgiler, sözü edilen mamullerin imalatına ilişkin çok yıllık deneyim ve kullanma süreci baz alınarak hazırlanmıştır. Montaj yöntemi, tesisat çalışma parametreleri ve sızdırmaz hale getirilen medyumun parametreleri başta olmak üzere çok etkenin, bağlantı yerindeki sızdırmazlık sağlama prosesini etkilediği için referans edilen teknik parametreleri genel bir mahiyete sahip olup herhangi bir tazminat davasına temel değiller, ürünlerin spesifik kullanılma vakaları ise üretici ile teması gerektirmektedir.

Sayfalar